Actueel

Actueel

Een artikel in Het Nieuwsblad op 4 augustus 2017 zegt dat Vlaamse gemeenten die een afvalverbrandingsinstallatie hebben minder moeite doen om afval te sorteren. Volgens Interafval, het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en alle Vlaamse afvalintercommunales, is er geen een-op-een relatie tussen beiden. Gemeenten hebben er bovendien geen baat bij om minder moeite te doen om afval te sorteren omdat afval verbranden geld kost.

lees meer

Bedenkers van verpakkingen houden te weinig rekening met de afvalfase ervan. Teveel verpakkingen zijn gemaakt  uit materialen die niet recycleerbaar zijn. Of ze bestaan uit onderdelen die ook hoogtechnologische sorteermachines niet herkennen. In tijden van circulaire economie en ambitieuze recyclagedoelstellingen zijn dergelijke praktijken eigenlijk onaanvaardbaar.

lees meer

De afvalintercommunales doen heel wat inspanningen om de impact van de afvalinzameling op het verkeer tot een minimum te beperken. Toch krijgt elke afvalophaler dagelijks met minstens één geval van onaangepast gedrag van andere weggebruikers te maken. Interafval, het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid, roept tijdens de Week van de afvalophaler van 21 tot en met 25 november op om in het verkeer meer aandacht te hebben voor het werk van de afvalophalers. 

lees meer

Afvalverbrandingsinstallaties produceren elektriciteit en warmte bij de verwerking van het niet recycleerbaar afval. Daarmee leveren ze een bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie, al wordt dat door de overheid onvoldoende erkend.

lees meer

Het is van belang en verplicht dat gemeenten hun inwoners er toe houden hun huisvuil aan te bieden aan door de gemeente georganiseerde inzameling. Gemeenten kunnen hun inwoners wel degelijk verplichten om hun huishoudelijk afval aan te bieden aan het door de gemeente georganiseerde afvalinzamelcircuit. En daar valt ook heel wat voor te zeggen.

lees meer

Meer dan 85% van de Vlamingen is tevreden over de afvalinzameling in zijn gemeente. Dat blijkt uit de jaarlijkse beleidsmonitoring van de Vlaamse regering.

lees meer

Intensief opruimen heeft geen preventief effect op zwerfvuil. Tot dit besluit komen de gemeente Mol en de afvalintercommunale IOK Afvalbeheer na hun zwerfvuilproject. Zes maanden lang werd het opgeruimde zwerfvuil bijgehouden en geanalyseerd. In totaal werden 3,49 ton restafval en bijna 25.000 drankblikjes opgeruimd.

lees meer

In 2013 had het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen een kostenplaatje van 61,5 miljoen euro. In totaal werd 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd. Gemeenten en afvalintercommunales nemen 90% van de kosten op zich en ruimen ook 90% van het zwerfvuil op.

lees meer

Afvalinzamelaars hebben dagelijks te maken met verkeersagressie, van schelden en opgestoken middenvingers tot wild voorbijrijden en fysiek geweld. Terwijl ze net een belangrijke taak uitvoeren, namelijk het opruimen van andermans afval.

lees meer

Intercommunales zijn sinds 01.01.2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dat is één van de maatregelen van de nieuwe federale regering. Daarmee gaat de nationale overheid op zoek naar extra geld bij de lokale overheid. Het is een beetje als een vader, die in ’t geniep een spaarpotje van de eigen kinderen stukslaat op zoek naar kleingeld. Zonder veel rekening te houden met de gevolgen daarvan.

lees meer

Gemeenten mogen gemeentelijke administratieve sancties (GAS) invoeren voor kleine afvalovertredingen. De uitzondering hiervoor in het Milieuhandhavingsdecreet is grondwettig en blijft overeind. Dat vindt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 27 mei.

lees meer

Onze regio stevent af op een overschot aan afvalovens. Wat een bedreiging is voor de stabiliteit van de afvalverwerking in Vlaanderen. In het slechtste geval zou het er zelfs voor kunnen zorgen dat er weer meer recycleerbaar afval wordt verbrand.

lees meer

Weet u hoeveel de jaarlijkse exploitatiekosten van uw gemeentelijk containerpark bedragen of hoeveel het kost om grofvuil, groenafval of papier en karton in te zamelen? Een handige webapplicatie laat u nu toe dat te berekenen.

lees meer

Terwijl gemeenten zich in bochten moeten wringen om aan de bevolking duidelijk te maken dat yoghurtpotjes niet in de blauwe PMD-zak mogen, verkondigen de producenten van die materialen doodleuk dat dit wél mag. De sorteerboodschap van FOST Plus is blijkbaar ook al te complex geworden voor haar eigen leden.

lees meer

Een goed onderhouden openbaar domein maakt elke gemeente aantrekkelijker. Openbare vuilnisbakjes zijn maar één element in het totale beeld. Die bakjes plaatsen gemeenten bovendien niet lukraak maar weloverwogen, en ook het beheer verdient de nodige aandacht. Zo niet zijn de vuilnisbakken alleen een bron van ergernis voor omwonenden en passanten. En dan wordt de remedie een echte kwaal.

lees meer

Apart ophalen en composteren van organisch-biologisch afval blijkt een goede zaak te zijn voor het milieu, en in veel gevallen ook voor de portemonnee. Dat bewijzen de resultaten van een onderzoek, waarbij een model alle effecten van de selectieve inzameling vergeleken heeft met het niet apart ophalen van dit afval.

lees meer

Over Interafval

Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen. Voor hen dragen de gemeenten en afvalintercommunales de wettelijke opdracht te zorgen voor het huishoudelijk afvalbeleid. Die lokale aanpak op maat en lokale sturing wordt internationaal erkend als één van de fundamenten van het succesvol Vlaams afvalbeleid.

Partners