Home

Een artikel in Het Nieuwsblad op 4 augustus 2017 zegt dat Vlaamse gemeenten die een afvalverbrandingsinstallatie hebben minder moeite doen om afval te sorteren. Volgens Interafval, het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en alle Vlaamse afvalintercommunales, is er geen een-op-een relatie tussen beiden. Gemeenten hebben er bovendien geen baat bij om minder moeite te doen om afval te sorteren omdat afval verbranden geld kost.

lees meer

Bedenkers van verpakkingen houden te weinig rekening met de afvalfase ervan. Teveel verpakkingen zijn gemaakt  uit materialen die niet recycleerbaar zijn. Of ze bestaan uit onderdelen die ook hoogtechnologische sorteermachines niet herkennen. In tijden van circulaire economie en ambitieuze recyclagedoelstellingen zijn dergelijke praktijken eigenlijk onaanvaardbaar.

lees meer

Afvalverbrandingsinstallaties produceren elektriciteit en warmte bij de verwerking van het niet recycleerbaar afval. Daarmee leveren ze een bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie, al wordt dat door de overheid onvoldoende erkend.

lees meer

Het is van belang en verplicht dat gemeenten hun inwoners er toe houden hun huisvuil aan te bieden aan door de gemeente georganiseerde inzameling. Gemeenten kunnen hun inwoners wel degelijk verplichten om hun huishoudelijk afval aan te bieden aan het door de gemeente georganiseerde afvalinzamelcircuit. En daar valt ook heel wat voor te zeggen.

lees meer
 

Intensief opruimen heeft geen preventief effect op zwerfvuil. Tot dit besluit komen de gemeente Mol en de afvalintercommunale IOK Afvalbeheer na hun zwerfvuilproject. Zes maanden lang werd het opgeruimde zwerfvuil bijgehouden en geanalyseerd. In totaal werden 3,49 ton restafval en bijna 25.000 drankblikjes opgeruimd.

lees meer

In 2013 had het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen een kostenplaatje van 61,5 miljoen euro. In totaal werd 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd. Gemeenten en afvalintercommunales nemen 90% van de kosten op zich en ruimen ook 90% van het zwerfvuil op.

lees meer

Afvalinzamelaars hebben dagelijks te maken met verkeersagressie, van schelden en opgestoken middenvingers tot wild voorbijrijden en fysiek geweld. Terwijl ze net een belangrijke taak uitvoeren, namelijk het opruimen van andermans afval.

lees meer

Over Interafval

Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen. Voor hen dragen de gemeenten en afvalintercommunales de wettelijke opdracht te zorgen voor het huishoudelijk afvalbeleid. Die lokale aanpak op maat en lokale sturing wordt internationaal erkend als één van de fundamenten van het succesvol Vlaams afvalbeleid.

Partners